Dutch Arabic English French German Hindi Persian Spanish Turkish Urdu
491173
Bezoekers vandaag
Bezoekers totaal
250
491173

Zakaat ul Fitr (Ramadan belasting)

Ramadan Zakaat ul Fitr (Ramadan belasting)

Ibnoe cOmar heeft overgeleverd: "De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons de zakaat al-Fitr verplicht. Deze dient een saac (2 kg en 40 gram) aan dadels of gerst te zijn. Dit geldt zowel voor de man als de vrouw, een vrije persoon als een slaaf, een jongere (persoon) als een oudere (persoon) van de moslims. En hij gebood dit uit te geven voordat de mensen zich naar het gebed begaven." (Hadith al-Boekhaari)

Ook is door zowel al-Boekhaari als door Moeslim overgeleverd dat Aboe Sacied zei: "Wij plachten in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) een Saac van voedsel, dadels, gerst of gedroogde yoghurt te geven."

De Zakaat al-Fitr dient ook als reiniging voor de vastenden van ijdel gepraat en geslachtsgemeenschap (wanneer dit door onwetend tijdens de Ramadan is gebeurd). Ook dient dit als voedsel voor de armen. (Aboe Daawoed, Ibnoe Maadjah en al-Haakim)

Het is verplicht voor de moslims om deze Zakaat al-Fitr uit te geven vóór aanvang van het cIed gebed, omdat de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft bevolen. Ook is het toegestaan om deze Zakaat een of twee dagen vóór al-cIed uit te geven, zoals de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) plachten te doen.

Wie na het Eid gebed Zakaat al Fitr gaat geven, blijf schuld en dit wordt als sadaka beschouwd. Behalve wie ontwetend was en niet wist over de regels van Zakaat al Fitr.

Het is verboden om Zakaat al Fitr aan je ouders, kinderen, opa en oma te geven.

Takbier aanbidding laatste dag ramadan

Surah Al baqarah in de 2e ayah van 185 Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat u het aantal zult voltooien en opdat u Allah's (Takbier) grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat u dankbaar zult zijn.

"Allâhoe Akbar, Allâhoe Akbar, Allâhoe Akbar. Lâ Ilâha illallâhoe wallâhoe Akbar, Allâhoe Akbar wa lillâhil al hamd.

Het is aanbevolen om in de periode tussen de zonsondergang van de laatste dag van de Ramadhan en de aanvang van het Eid-oel-Fitr gebed, de dag daarop volgende, gezamenlijk de "Takbier" uit te spreken. "De Takbier" komt in een aantal variaties voor, één van de meest gebruikte is de volgende:

Mannen zeggen het takbier hardop en vrouwen zachtjes in de moskee, thuis, markten, straat etc.

Gebed Eid ul Fitr

Er zijn elk islamitisch jaar twee feesten met elk een feestgebed: Eid ul-Fitr einde van ramadan en Eid ul-Adha het offerfeest einde van de Hadj (pelgrimstocht)

Het Ied-ge­bed is een soennah moe'akkadah-gebed. Het is soenna dat zoveel moge­lijk moslims, mannen en vrouwen, oud en jong het 'Ied-gebed verrichten. Hoe groter de groep, des te beter. Het is gebruikelijk dat meerdere moskeeën samen het Ied-gebed organiseren.

De profeet en zijn metgezellen deden dit altijd zij verzamelde de mensen voor het gebed, ouderen, kinderen en ook de vrouwen die menstruatie hadden het gebed bijwonen door aan de kant te gaan zitten. Op deze manier kunnen ze de sfeer van het gebed meemaken en de khutbah horen. (Hadith al Bukhari en Muslim)

Voordat je weggaat van huis: oneven dadels eten of iets anders, gewassen en schone kleding.

Attar parfum voor de mannen en de vrouwen mogen geen parfum en bij terug weg een ander weg nemen. De bedoeling is dat je vecht tegen de lusten en meer Taqwa doet het Praktiseren van het geloof Islam. Allah swt zal jullie veiligheid geven, barakah en vrede schenken.

De plaats voor het Eid-gebed

Het is soennah om het Ied-gebed in de open lucht te verrichten: een park, veld, woestijn etc. Als het regent of als er geen geschikte plaats gevonden kan worden, dan kan het gebed in de moskee (Als de moskee groot genoeg is om iedereen te omvatten, dan is het gebed in de moskee beter. Want de zegeningen in de moskee zijn groter) of in een grote hal gebeden worden.

Het aantal raka’aat van het Ied-gebed

Het Ied-gebed bestaat uit twee raka’aat. Voor of na het Ied-gebed is er geen nafl-gebed. Ook is er geen adzaan of iqaamah voor het Ied-gebed.

Ibn ‘Abbaas t vertelde: "Het is zeker dat de Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) gewend was om alleen maar twee raka’aat als Ied-gebed te bidden. Hij bad niets ervoor of erna." (Boekharie, Moeslim)

Hoe wordt het Ied-gebed gebeden?

De twee raka’aat van het Ied-gebed worden gedaan zoals twee raka’aat van het gewone gebed, met één uitzondering. Er zijn zeven takbiers in de eerste raka’ah en vijf takbiers in de tweede raka’ah. Na de takbieratoel ihraam van de eerste raka’ah worden nog zes takbiers gedaan: je heft nog zes maal de handen tot schouderhoogte op en zegt daarbij telkens hardop 'Allaahoe Akbar'.

Telkens gaan je handen terug naar op of onder je borst. De hele groep moslims zegt de imaam na, hardop, 'Allaahoe Akbar'. In de tweede raka’ah gebeurt dit dus vijf maal achter elkaar. De takbiers worden voor het lezen van soeratoel-Faatihah verricht. De Koran recitatie wordt door de imaam hardop gedaan.

Katsier ibn ‘Abdoellah vertelde van zijn vader en zijn vader van zijn grootvader, dat de Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) zeven takbiers in de eerste raka’ah zei en vijf takbiers in de tweede raka’ah van het Ied-gebed, voordat hij de recitatie begon. (Hadith At-Tirmidzi, Ibn Maadjah, Ad-Darimi)

Het Ied-gebed wordt verricht voor de Ied-Khoetbah (les, preek)

Dja’faar ibn Mohammed (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: "Er is geen twijfel over, Profeet Mohammed (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn), Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) en ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) zeiden zeven takbiers in de eerste raka’ah van het Ied-gebed en het regengebed en vijf takbiers in de tweede raka’ah van het Ied-gebed en het regengebed. De Profeet (moge Allah's vrede en zegeningen met hem zijn) verrichte het gebed vóór de Khoethbah en hij reciteerde Qoer-aan in het gebed hardop." (Hadith Asj-Sjaafi’ie)

Feliciteren elkaar

Elkaar Eid Mubarak toewensen en jou kinderen belonen met cadeautjes. Familie bezoeken wie je niet in de moskee heeft gezin. Samen feest vieren met lekker eten en drinken, geeft ook aan je buren.

De maand Ramadan

Waarom vasten wij?

Ramadân is een periode van gebed, zelfverloochening en discipline, menslievendheid, gezondheid en feestelijkheid. Leven zonder voedsel, genot, drinken of roken vanaf een periode vóór zons-opgang tot zons-ondergang, is een kenmerk van deze maand waarin de Profeet Mohammed (saws) de eerste openbaring (Al-Wahi) ontving. Over het algemeen is er tijdens deze maand veel belangstelling voor Islamitische bijeenkomsten. Het dagelijkse leven ondergaat een grote verandering. Men eet op andere tijden en vaak meer dan anders of lekkerder en voedzamer. Vaak bereidt men speciale gerechten die alleen in de Ramadân gegeten worden. men gebruikt twee in plaats van drie maaltijden per etmaal, maar ook de nachtrust wordt ingekort, door de nachtelijke gebeden en de nachtelijke maaltijd. Natuurlijk ondergaan door al deze veranderingen ook het gedrag, de stemming en de lichaamsgesteldheid veranderingen.

Vasten (saum) is een vorm van aanbidding zoals de Shalât (gebed) en de Zakât (aalmoezen, gemeenschapsbijdrage), en heeft precies dezelfde doelstelling voor moslims als elke vorm van gebed, en dat is de morele verheffing en de geestelijke vooruitgang van de mens. Het doel van het vasten kunnen we in één woord uitdrukken "Taqwâ", vaak wordt dit vertaald met zelfbeheersing, maar buiten zelfbeheersing betekent het ook, waakzaamheid tegenover het kwaad, vrees voor Allah (swt), vroomheid, zorgvuldigheid bij het betrachten van plichten, volharding en voorzichtigheid. De meest volledige betekenis van het woord "Taqwâ" wordt tot uitdrukking gebracht in de Qor'aan:

"Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schriften en de Profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de Shalât onderhoudt, de zakât geeft. En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn degenen die Moettaqôen zijn en zij zijn het die godvrezend zijn.(Soerah Al-Baqarah 2 aya 177)

Vasten als een vorm van aanbidding moet ons deze "Taqwâ" leren. Want terwijl andere vormen van aanbidding of gebeden ons in een bepaalde geestelijke toestand brengen in de periode dat onze ziel samen is met Allah (swt), trachten we met vasten deze toestand de hele dag, zelfs de hele maand (Ramadân) in stand te houden. Zo wordt men in staat gesteld om gedragsgewijs die positie te bereiken waarin men met de woorden van de Qor'aan kan zeggen:

"Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn werkelijk allemaal voor Allah, de Heer der Werelden."

Het staat vast dat allerlei vormen van onthouding van voedsel of drank uit gezondheidsoverwegingen vaak zeer aanbevelenswaardig zijn. Als er echter alléén met dat doel gevast wordt, valt het onder de categorie waarover de Profeet Mohammed (saws) heeft gezegd;"Er is een groot aantal vastenden voor wie honger en dorst het enige resultaat van hun vasten is."

Daarom besluit de Qor'aan de ayât (verzen) over de Ramadân in Soerah Al-Baqarah met nog eens een overschrijving van de doelstelling:"Zo maakt Allah Zijn tekenen duidelijk voor de mensen, hopelijk zullen zij (Allah) vrezen."(Soerah Al-Baqarah 2 aya 187)

Nieuwe Facebookpagina "Nida ul Islam"

  Vanaf heden hebben wij een nieuwe, officiële Facebookpagina.
  Like onze pagina om op de hoogte te blijven van onze Stichting / Moskee en haar activiteiten.
  Maar ook om leuke, interessante Islamitische weetjes te lezen.


  Dus LIKE and Share! Zoek ons via de naam:Nida ul Islam of via @NidaulislamDH 

 FB